Projectplan

Het hoofddoel van KAP is: “Het scheppen en bevorderen van innovatieve en duurzame educatieve en counseling methodes om maatschappelijke ontwrichting tegen te gaan, in het bijzonder geweld, misbruik, trauma, verslaving, hiv/aids en gerelateerde problemen alsook beschadiging van het milieu.” Om dit doel te bereiken zijn 3 samenhangende projecten ontwikkeld, te weten:

1. Het trainen van capabele en gedreven vrijwillige gemeenschaps-opbouwwerkers uit alle lagen van de bevolking in (A) Traumabehandeling/preventie en Vrede, (B) Verslavingspreventie en -behandeling in gemeenschapsverband of doorverwijzing, (C) Hiv/aids gedragsverandering en (D) Veelzijdig programma voor de aanpak van jongerenproblematiek.  Strategieën ter bescherming van het milieu zijn hierin geïntegreerd.

2. Het aanbieden van een keuze aan professionele (groeps)counseling en psycho-educatie diensten, in het bijzonder gericht op verslaving, geweld en vrede, hiv en aids.

3. Het aanbieden van gezondheid bevorderende cursussen tegen betaling, in het bijzonder voor (a) Verslavingspreventie en doorverwijzing, (b) Trauma, geweld en vrede, (c) Hiv/aids en veilig gedrag, (d) Behoud van het milieu.

Gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste aandachtsvelden

(A) Traumabehandeling, Preventie en Vrede

Dit werd opgestart als antwoord op urgente aanvragen vanuit de gemeenschap na de crisis die volgde op de verkiezingen van 2007/08. KAP constateerde dat behandeling van emotioneel trauma een voorwaarde is voor het oplossen van de conflicten en om tot verzoening te komen. Tot dan toe was daar nauwelijks aandacht voor.

De bevindingen van een onderzoek, dat gewag maakte van een vicieuze cirkel van traumatische gebeurtenissen, risicovol gedrag, hiv-besmetting en geweld, werden in deze respons meegenomen. Sinds de aanvang van deze interventie heeft KAP dit aangekaart bij de plaatselijke interetnische vredescommissies en bij andere activiteiten ter bevordering van vrede en verzoening in de aandachtsgebieden. Bovendien heeft KAP ook gemeenschapsvrijwilligers getraind in traumabehandeling, verzoening, actieve geweldloosheid en conflictpreventie.

(B) Verslavingspreventie, behandeling en verwijzing in gemeenschapscontext

Dit richt zich op het snel groeiende probleem van alcohol- en drugsverslaving.  Activiteiten op dit terrein betreffen preventieve educatie, behandeling in de gemeenschap (met inbegrip van ‘Stappen naar een Gezond Leven’ en ‘Anonieme Alcoholisten’) en verwijzing naar institutionele behandeling door deskundige KAP stafleden, getrainde gemeenschapsvrijwilligers en netwerken met verslaving behandelcentra.

(C) Hiv/aids gedragsinterventies.

Dit project stelt zich tot doel om aids aan te pakken door de verspreiding van het hiv-virus tegen te gaan, alsook door het welzijn van personen met hiv/aids te bevorderen. KAP richt zich op  ‘hiv-veilig gedrag’ door hiv-riskerend gedrag ter discussie te stellen en ieders recht om NIET besmet te raken te propageren. KAP constateert dat, ondanks de vele jaren dat de hiv/aidsepidemie zich verspreid heeft en de uitgebreide kennis die beschikbaar is, toch nog veel mensen weinig afweten van hiv/aids en besmetting niet in verband brengen met dagelijkse voorvallen, hun gedrag en houding.  De hiv-interventies van dit programma presenteren daarom allereerst de ‘Feiten die er toe doen’ aangaande het virus, gevolgd door gezamenlijke reflectie aangaande gevoelens en houding in deze. Daarop volgt dan de kernactiviteit die erin bestaat een methode aan te reiken voor het aanleren en behouden van gezonde, veilige gedragspatronen, de ‘Gedrag Proces Methode’ (BPM), gebaseerd op toegepaste psychologische aanpak van het ‘Skilled Helper Model’ van Gerard Egan.

(D) Veelzijdig programma voor de aanpak van problematiek van Extra Kwetsbare Jongeren.

Dit project beoogt de aanpak van problemen die specifiek de snel groeiende groep zeer kwetsbare jongeren betreffen. Deze jongeren zijn zeer gevoelig voor negatieve invloeden van de moderne leefcultuur: voortijdig schoolverlaten,  leven in achterstandswijken/slums, werkloosheid, eenoudergezinnen, drugsverslaving, soa’s, hiv en aids, prostitutie, armoede, (seksueel) geweld, deelname aan bendes en milities, handel in mensen en drugs enz. Het doel is om deze jongeren te helpen hun leven beter op de rails te krijgen door toepassing van alle beschikbare middelen en methodes in het KAP arsenaal.