Duurzaamheid

Het KAP motto: je faalt nooit zolang je blijft proberen

KAP hecht grote waarde aan beheer vanuit de gemeenschap en oprechte vrijwillige inzet als voorwaarden voor het welslagen van het programma. Daarnaast is de capaciteitsopbouw van andere gemeenschapsstructuren en organisaties onderdeel van de strategie. Praktische deelname vanuit de gemeenschap is daarom onderdeel van het beleid. De toepassing hiervan is geenszins vanzelfsprekend vanwege de snel groeiende en overal aanwezige drang naar geld in de huidige samenleving.

Ondanks deze uitdagingen is KAP trots op de verkregen medewerking van veel deelnemende gemeenschappen en organisaties. In de verslaglegging van de meest recente financiële controle vertaalde zich dat in een totaalbedrag van KES (Kenyan Shilling) 28,643,967 (€ 286.400) per jaar vanwege het gratis beschikbaar stellen van les- en vergaderruimtes, geen betaling van transportkosten en toelages aan de deelnemers, en een bijdrage voor kantoorhuur. Hiermee tonen de gemeenschappen aan dat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de activiteiten die in hun buurten worden georganiseerd.

Daarnaast besteedt KAP aandacht aan het opbouwen en ondersteunen van de motivatie van zijn vrijwilligers en de deelnemende organisaties door ze aan te spreken en te begeleiden over langere periodes. Ervaring leert dat deze aanpak resulteert in spontane en vasthoudende activiteit.

Om de afhankelijkheid van donoren te verminderen en om betalende cursussen te mogen geven is KAP bezig met registratie bij de National Industrial Training Authority (NITA). Maar met het oog op het speciale karakter van de KAP-activiteiten, die zich richten op kwetsbare, vaak onbemiddelde deelnemers en op gemeenschapsopbouw, is het van levensbelang om voldoende aandacht te blijven besteden aan het genereren van fondsen en de oorspronkelijke doelgroepen niet uit het oog te verliezen.

KAP wil zich ook intensiever gaan inzetten voor lokale fondsenwerving door het versterken van de banden met lokale overheidsinstanties en andere ontwikkelingsfondsen en door partnerschappen met andere gelijkgezinde organisaties.